A JCS Média Kft. adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozata

I. Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat célja:

A JCS Média Kft. adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, illetve politikát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, illetve erről tájékoztassa a JCS Média Kft. által üzemeltetett www.jcsmedia.hu domainnév alatt működő webáruház rendszerének felhasználóit.

A JCS Média Kft. adatkezelési alapelvei kialakításakor figyelembe vette az adatkezeléssel
és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 

Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozattal a JCS Média Kft. biztosítja, hogy különös tekintettel figyel a személyes adatok védelmére és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelés és az adatvédelem témakörében felmerülő alapfogalmak:

Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról alapján.

- Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

- Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Jelen adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat alapján: a JCS Média Kft. (Székhelye: 1044. Budapest, Szondi u. 49.).

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

- Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől.

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi.

Jelen adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat alapján: a JCS Média Kft. (Székhelye: 1044. Budapest, Szondi u. 49.).

- Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

- Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval.

III. Az adatkezelő nyilvántartásba vétele:

Az 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja értelmében az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges, tekintve, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik.

IV. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:

4.1.) Az adatkezelésre a felhasználó a JCS Média Kft. webáruháza használata során önként járul hozzá az internetes megrendelésének elküldésével. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.) Az adatkezelés célja a www.jcsmedia.hu domainnév alatt elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok körét a Vásárlói információk illetve az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

4.3.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme.

4.4.) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5.) Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

V. Adatkezelés – Az érintett személyes adatok köre:

5.1.) A felhasználó a JCS Média Kft. saját tulajdonú webáruházában az internetes megrendeléshez illetve a megrendelés maradéktalan teljesítéséhez szükséges adatokat adja meg: a megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, a pontos szállítási és számlázási cím: irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó.

5.2.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: a rendszer működtetése során használt operációs rendszer, a böngésző program típusa és más, a látogatottsági adatokra vonatkozó információk.

A rendszer működtetése során tárolt adatokat a JCS Média Kft.-nek nem áll módjában és nem is kapcsolja össze a megrendelés során megadott személyes felhasználói adatokkal.

VI. Az adatkezelés elvei:

6.1.) Az adatokat az adatkezelő csak tisztességes és törvényes keretek között szerzi meg
és dolgozza fel.

6.2.) Az adatokat az adatkezelő csak a meghatározott és törvényes célokra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

6.3.) Az adatok arányban állnak a tárolásuk céljaival és megfelelnek azoknak, azon nem terjeszkednek túl.

6.4.) Az adatok tárolási módja biztosítja, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig lehetséges.

6.5.) Megfelelő biztonsági intézkedések védik az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatokat illetve a jogtalan megsemmisítést vagy a véletlen elvesztést valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, terjesztést megakadályozzák.

VII. Adatvédelmi irányelvek:

7.1.) A JCS Média Kft. a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján és célhoz kötötten használja fel.

7.2.) A JCS Média Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

7.3.) A JCS Média Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a saját érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

7.4.) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a JCS Média Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.5.) A JCS Média Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

7.6.) A JCS Média Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

VIII. Az adatkezelés időtartama:

8.1.) A JCS Média Kft. a felhasználó által megadott személyes adatok kezelését mindaddig fenntartja, míg a felhasználó nem kéri a személyes adatainak törlését. A felhasználó adatainak törlését kérheti szóban illetve írásban. A törlés időpontja a törlési igény bejelentését követő maximum 5 munkanap.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat
a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

IX. Adattovábbítás:

9.1.) A JCS Média Kft., mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2.) Amennyiben a JCS Média Kft. a www.jcsmedia.hu domain alatt található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy
az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre.

X. Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat módosítása:

A JCS Média Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítást követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók
a megváltozott adatkezelési és adatvédelmi szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XI. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban:

11.1.) A felhasználók bármikor kérhetnek tájékoztatást a JCS Média Kft.-től, mint adatkezelőtől
a személyes adataik kezeléséről: elektronikus levélben az iroda@jcsmedia.hu e-mail címen.
A tájékoztatáskérést a JCS Média Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha a felhasználó e-mail címe vagy az általa megadott szállítási cím hiteles, azaz már felhasználója volt a JCS Média Kft. által működtetett rendszernek, így az adatai is tárolásra kerültek.

11.2.) Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre az adatkezelő a kézhezvételtől számított
8 munkanapon belül köteles válaszolni.

XI. A felhasználók jogérvényesítési lehetőségei:

A felhasználó a következő hivatalos fórumokon, szerveknél élhet a személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségével:

- Adatvédelmi Biztos Irodája

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

Telefon: +36-1-475-7186; +36-1-475-7100
(Munkanapokon: 09-15 óra között)

Telefax: +36-1-269-3541

E-mail: adatved@obh.hu

- Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt.

Bármilyen további, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők
a JCS Média Kft. munkatársai:

JCS Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely címe: 1044. Budapest, Szondi u. 49.

Levelezési cím: 2151. Fót, Hargita u. 61.

Ügyfélszolgálati mobiltelefonszám: 06-20-928-1450 (Munkanapokon: 09.00-tól 17.00-ig.)

E-mail: iroda@jcsmedia.hu

Budapest, 2013. március 26.

JCS Média Kft.

 

A kosár tartalma:

A kosár üres:

0 Ft


KEDVEZŐ HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI AJÁNLAT!

SPÓROLJON A POSTAKÖLTSÉGEN!

Amennyiben a honlapon található termékek közül minimum bruttó
9992.- Ft.
értékben rendel, akkor
a JCS Média állja a szállítási költség felét, ami így csak 999.- Ft.!

A szállítási idő maximum 1-2 munkanap!